Ogłoszenie w sprawie aktualizacji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Powiększ obraz

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020r., poz.1439
z późn. zm), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Uchanie o wypełnienie druku oświadczenia o  posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Uchanie w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku  pokój numer 5Referat infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, rolnictwa i zamówień publicznych

.Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków-2