Jesteś tutaj:

Informacja dla rolników – przeciwdziałanie ASF

Czytaj więcej o: Informacja dla rolników – przeciwdziałanie  ASF

Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego
w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 28 06

W naszym województwie szerzy się ASF. W związku z tym istnieje potrzeba intensyfikacji
działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji. Hodowcy trzody chlewnej
umieszczający świnie na rynku są zobowiązani do posiadania pisemnego planu bezpieczeństwa
biologicznego w gospodarstwach oraz wdrażania jego założeń.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -Ośrodki Doradztwa Rolniczego we współpracy
z Powiatowym lekarzem Weterynarii będą nieodpłatnie sporządzać plany bezpieczeństwa
biologicznego wyżej wspomnianym hodowcom.
Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji, tj. do końca listopada bieżącego roku zwracam się
z prośbą do Gmin w powiecie hrubieszowskim o rozpowszechnianie tej informacji podległym
sołectwom i ich włodarzom w celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy hodowców świń.
Zwracamy się do rolników utrzymujących i wprowadzających do obrotu (głównie do masami
i rzeźni) świnie o kontakt z naszym ośrodkiem w celu sporządzenia takiego planu.

Z wyrazami szacunku:

p.o. KIEROWNIKA
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
mgr inż. Elżbieta Hałas

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie aktualizacji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020r., poz.1439
z późn. zm), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Uchanie o wypełnienie druku oświadczenia o  posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Uchanie w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku  pokój numer 5Referat infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, rolnictwa i zamówień publicznych

.Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków-2

 

 

Do góry