Stowarzyszenie Przyjaciół Teratyna

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Teratyna:

 

Statut

„Stowarzyszenie Przyjaciół Teratyna”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół Teratyna” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mieszkańców wsi Teratyn.

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Teratyn.

§3.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze Gminy Uchanie.
Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawnie określonych.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich członków oraz może na podstawie umów reprezentować w statutowym zakresie interesy osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

§4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Hrubieszowskiego.

§5.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zm.), niniejszego statutu.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§6.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury,  nauki, sportu i rekreacji,
wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna,
działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży,
aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz  tworzenie nowych miejsc pracy,
poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1) współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi,

2) uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,

3) wymianę młodzieży,

4) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

5) inicjowanie, koordynowanie, przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących prowadzonej przez członków działalności, jej rozwoju i współpracy z innymi podmiotami,

6) reprezentowanie członków wobec innych podmiotów w zakresie koordynowanej przez Stowarzyszenie wspólnej polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, wspieranie działalności sportowej oraz dziedzictwa kulturowego.

7) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne członków realizujących cele statutowe Stowarzyszenia,

8) promowanie i wdrażanie działań w dziedzinie ekologii,

9) organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych,

10) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi wsi Teratyn,

11) promocję prowadzonej przez członków działalności, pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych przez Członków i Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć,

12) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, informowanie społeczności lokalnych o celach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

13) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,

14) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,

15) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi społeczności objętych działaniem członków Stowarzyszenia,

16) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia,

17) organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach, oraz prezentacjach,

18) propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej i aktywizacji zawodowej na terenie objętym działaniem,

19) nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej,

20) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać we własnym imieniu i w imieniu członków porozumienia z samorządami, innymi osobami prawnymi oraz innymi podmiotami.

§7.

Stowarzyszenie realizując swoje cele może podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział II

Członkowie Stowarzyszenia

§8.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działania.
Wolę przystąpienia do Stowarzyszenia wyraża się poprzez złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji członkowskiej.
Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy podczas posiedzenia założycielskiego Stowarzyszenia wyrażą wolę jego założenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.
Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§9.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków osobiście albo przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli.

§10.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje wskutek:

1) rezygnacji członka, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia,

2) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu:

a) za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b) za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 5 miesięcy.

3) śmierci członka Stowarzyszenia.

2. Zarząd może zawiesić członka w prawach w związku z zaleganiem z zapłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 2 miesiące.

§ 11.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać władze Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach,

2) zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski,

3) brać udział w zebraniach, naradach, imprezach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia,

4) składać do Walnego Zebrania Członków skargi na działalność Zarządu,

5) nosić odznaki Stowarzyszenia,

6) korzystać z bezpłatnej pomocy i doradztwa Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,

2) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

3) przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.

§12.

Członkami wspierającymi mogą być osoby, które wspierają działalność stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską.
Do członków wspierających mają zastosowanie odpowiednie postanowienia: §9, §10, §11 ust.1 pkt. 2, 3, 5 i 6 oraz ust.2.

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§13.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Do podstawowych obowiązków członków organów Stowarzyszenia należy promowanie Stowarzyszenia, przyczynianie się do pozyskiwania środków na jego działalność, wspomaganie realizacji jego celów statutowych, przestrzeganie postanowień Statutu oraz aktywny udział w pracach jego organów.

§14.

Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej Vi członków uprawnionych do głosowania.
Uchwały organów Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący organu Stowarzyszenia.
W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu Stowarzyszenia.
Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej Vi członków.
Wadze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu, dostarczane zainteresowanym najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną. Posiedzenie organu Stowarzyszenia może się odbyć bez formalnego zwołania jeżeli uczestniczy w nim % członków tego organu.
Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń władz Stowarzyszenia ustala regulamin.
Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje się na 3-letnie kadencje.
Pomimo upływu kadencji dotychczasowi członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu powołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

Walne Zebranie Członków

§15.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

§16.

Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku, a zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy.
Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 1 ustala Zarząd.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 3 ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie.
W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą członkowie, przedstawiciele członków, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.

§17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2) dokonywanie wyboru, na czas nieokreślony, Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

3) dokonywanie wyboru pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

6) uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,

7) uchwalanie zmian w Statucie lub nowego Statutu,

8) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia, innych niż składki, świadczeń finansowych przez członków Stowarzyszenia

9) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia na cele zgodne ze Statutem,

10) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

12) wynagradzanie lub nagradzanie członków Zarządu,

13) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§18.

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

W skład Zarządu wchodzi od 1 do 6 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
Wybór członków Zarządu następuje łącznie lub pojedynczo.
Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą być wynagradzani łub nagradzani przez Walne Zebranie Członków.

§ 19.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci.
W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku odwołania członka Zarządu, wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.
Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej.

§ 20.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.

§21.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,

2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

3) określanie kierunków działania Stowarzyszenia,

4) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek przez członków Stowarzyszenia,

7) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,

8) zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,

9) wykonywanie planu finansowego Stowarzyszenia,

10) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,

11)  prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

12)  delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie,

13)  uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

14)  powoływanie i odwoływanie głównego księgowego Stowarzyszenia,

15)  prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

16)  uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminie prac władz Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§22.

Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród członków.
Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.

§23.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek członka Komisji, Prezesa Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

§24.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

3) kontrola wykonywania planu finansowego przez Zarząd,

4) opiniowanie projektu planu finansowego i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

5) składanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego i wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Majątek i finanse Stowarzyszenia

§25.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Zarząd

§26.

Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:

1) ruchomości i inne prawa majątkowe,

2) środki pieniężne.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) ze składek członkowskich,

2) z innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków,

3) z darowizn,

4) z dotacji, grantów, subwencji itp.,

5) ze spadków i zapisów,

6) z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia,

7) z odsetek bankowych,

8) z ofiarności publicznej,

9) z innych przewidzianych prawem źródeł.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.
Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§27.

Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są rokrocznie przez Zarząd do dnia 31 grudnia każdego roku.
Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się ryczałtowo w wysokości 20zt.
Wysokość składek członkowskich może być rokrocznie podwyższana przez Zarząd, nie więcej jednak niż o 30%.
Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd zawiesza obowiązek zapłaty składki członkowskiej.
Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może rozłożyć na raty zapłatę składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy, umorzyć składkę lub świadczenia w części lub w całości.

S 28.

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, podpisuje w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§29.

W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia może zostać utworzone przez Zarząd Biuro Stowarzyszenia.
Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.
Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.

§30.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

§31.

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.