Wycinka drzew

17 czerwca 2017r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Po zmianach przepisów nadal nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel takiej nieruchomości musi jednak dokonać zgłoszenia Wójtowi Gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a.    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b.    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c.    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa, których zamiar usunięcia zostanie zgłoszony można usuwać, jeżeli w terminie 14 dni po dokonaniu ich oględzin Wójt Gminy  nie wniesie sprzeciwu.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), usuwanie drzew i krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej wymaga zezwolenia, poza przypadkami określonymi poniżej.
Należy pamiętać, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym rolniczej) i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, zostanie nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa, wyliczonej na podstawie danych ustalonych na podstawie oględzin.

Dodatkowo nie wymaga zezwolenia usuwanie m. in.:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a.    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b.    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c.    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Bez zezwolenia można usuwać również drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty, ale dopiero po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

 

 

 

Zgłoszenie wycinki drzew – osoby fizyczne

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (*.doc)

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (*.pdf)

Do wniosku należy załączyć mapę określającą dokładną lokalizację drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących/planowanych.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (*doc)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (*pdf)