Towarzystwo Przyjaciół Uchań i Okolic

Wojt Gminy - T. ZarekInicjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Uchań i Okolic był Pan Tadeusz Zarek – ówczesny wójt Gminy Uchanie. Komitet Założycielski w składzie
17 osobowym odbył swoje pierwsze posiedzenie w dniu 14 stycznia 2003 r. które poświęcone zostało sprawom związanym z zarejestrowaniem Towarzystwa tj. opracowaniem statutu oraz wyborem osób reprezentujących Towarzystwo w czasie procesu rejestracji w Sądzie Rejonowym. Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego został ówczesCzynności związane z zarejestrowaniem Towarzystwa prowadzili: Pan Tadeusz Zarek, Pan Kazimierz Spaleniec oraz Pan Wiesław Wiech.
Towarzystwo zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 października 2003 r. pod numerem KRS 0000177569 jako 100 Towarzystwo zarejestrowane w woj. lubelskim.
Kształtowanie pojęcia „Małe Ojczyzny” oraz tworzenie tożsamości regionalnej to cele, jakie w swej działalności postawiło sobie Towarzystwo Przyjaciół Uchań i Okolic. Jednym z kierunków  działalności Towarzystwa jest również rozwój duchowy i społeczny człowieka, podnoszenie poziomu kulturalnego i estetycznego środowiska, wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości Uchań i okolic oraz dbałość o miejscowości gminy, ochronę przyrody i środowiska człowieka.
Towarzystwo jest organizatorem wielu przedsięwzięć. W swej krótkiej działalności zorganizowało min. Logo_TPUiOdwie konferencje naukowe: w dniach 24-25. 04. 2004 r. „ Ruch oporu w Gminie Uchanie i Grabowiec w latach 1939 – 1950”,  dnia 08. 02. 2005 r. „ Wkład mieszkańców Uchań i okolic do kultury narodowej” która połączona została z wystawą „ Matka Boża w linorytach” autorstwa dr. Zbigniewa Jóźwika. Poczyniono starania mające na celu wydanie folderu promującego gminę oraz monografię Uchań i okolic w okresie od 1484 – 2005. Monografia jest podsumowaniem konferencji naukowej pod nazwą „ Dzieje Uchań 1484-2002”, która odbyła się w Uchaniach dnia 22.06.2002 r. z okazji 500-lecia urodzin prymasa Jakuba Uchańskiego. W monografii jest zamieszczona część materiałów o kościele uchańskim z zeszytu naukowego nr.5 Politechniki krakowskiej z 1961 r. pt. „Kościół Uchański jako ogniwo kształtujące architekturę sakralną Lubelszczyzny na przełomie XVI – XVII w.” autorstwa prof. Wiktora Zina, który wraz ze studentami Politechniki Krakowskiej prowadził badania w kościele w Uchaniach oraz prace wykopaliskowo – badawcze na średniowiecznym zamczysku w Uchaniach.

W minionej kadencji Towarzystwo Przyjaciół Uchań i Okolic podjęło i zrealizowało następujące zadania:

1. W dniach 24 – 25 kwietnia 2004 r. TPUiO wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Grabowca zorganizowało konferencję naukową nt „ Ruch oporu w Gminach Uchanie i Grabowiec w latach 1939 – 1950″.

2. Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Uchaniach zorganizowany został konkurs fotograficzny pt „ Przemiany”, którego głównym zamierzeniem było przybliżenie mieszkańcom Gminy Uchanie dziedzictwa kulturowego najbliższego otoczenia, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, pokazanie zachodzących zmian na terenie gminy.

3. TPUiO jest partnerem programu, który realizuje Koalicja Gminy Uchanie na rzecz osób doświadczających sytuacji kryzysowych, osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie. W ramach realizacji w/w programu TPUiO współuczestniczyło w organizacji następujących zamierzeń:
–  w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy przeprowadzony został gminny konkurs nt  „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą”,
– w dniu 20 października 2004 r. zaprezentowany został w GOK w Uchaniach program artystyczny połączony z prelekcją promująca zdrowy i trzeźwy tryb życia w wykonaniu Sceny ARS Marketing z Krakowa. Program nosił tytuł „Obudź się” i adresowany był do uczniów Gimnazjum,
– w dniu 23 listopada 2004 r. w Szkole Podstawowej w Uchaniach odbyło się spotkanie z policjantem i pielęgniarka środowiskową nt„ Przeciwdziałanie przemocy, agresjom i uzależnieniom w środowisku szkolnym i rodzinnym ucznia” oraz przeprowadzony został konkurs wiedzy i plastyczny na powyższe tematy,
– w dniu 6 grudnia 2004 r. zorganizowany został „Dzień integracji z osobami niepełnosprawnymi połączony z imprezą „Mikołajkową” z udziałem uczestników warsztatów Terapii zajęciowej w Werbkowicach.
– w dniu 21 grudnia 2004 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy. Spotkania takie odbywają się każdego roku w okresie przedświątecznym.

4. W ramach współdziałania z władzami i instytucjami w sprawach dotyczących poprawy poziomu życia ludności zamieszkałej na terenie Gminy Uchanie w roku 2005 pozyskaliśmy przez Towarzystwo wsparcie dla mieszkańców gminy w postaci produktów żywnościowych takich jak: makaron, mleko, ryż w ilości 1,5 tony.
Powyższe wsparcie uzyskaliśmy od Związku Stowarzyszeń Lubelskiego Banku Żywności w Lublinie.

5. W dniu 8 lutego 2005 r. zorganizowana została konferencja nt „Wkład mieszkańców Uchań i okolic do kultury narodowej”, referującym powyższy temat był Pan mgr Kazimierz Spaleniec – v-ce Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Uchań i Okolic. W konferencji uczestniczył również Pan dr Zygmunt Kozak, który wygłosił referat nt  „Potrzeba mówienia o patriotyzmie” oraz Pan dr Zbigniew Jóźwik -uczestnik wypraw na Spitsbergen, który wygłosił referat nt „Spotkanie ze Spitsbergenem”

6. W dniach 5-11 lutego 2005r. prezentowana była w miejscowym kościele parafialnym oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Uchaniach wystawa Pana dr Zbigniewa Jóźwika pt „Matka Boża w linorytach”.

7. W roku 2006 wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Uchaniach zorganizowane zostały dwie wystawy a mianowicie:  „Pomniki Adama Mickiewicza” oraz „Rękodzieło ludowe”

8. W miesiącu kwietniu i czerwcu 2006r. w ramach współdziałania z władzami i instytucjami w sprawach dotyczących poprawy poziomu życia ludności zamieszkałej na terenie Gminy Uchanie pozyskaliśmy od Związku Stowarzyszeń Lubelskiego Banku Żywności w Lublinie, wsparcie dla mieszkańców gminy w postaci produktów żywnościowych takich jak: makaron, mleko w płynie, ryż i ser żółty. Z powyższego wsparcia skorzystało 98 rodzin tj. 665 osób.

9. W 2006 r. pozyskane zostały od sponsorów środki finansowe w wysokości 9.000,00 złotych w tym:
8.000,00 zł od Urzędu Gminy w Uchaniach, 1.000,00 zł od Zarządu Dróg Powiatowych w Hrubieszowie, które przeznaczone zostały na wydanie monografii Uchań i okolic pt. „Dzieje Uchań 1484-2006″.

10. W 2006r. zlecono wykonanie zdjęć zabytków kultury i przyrody oraz zabytkowych kapliczek znajdujących się na terenie gminy Panu Piotrowi Maciukowi – fotografikowi Zamku Lubelskiego oraz Panu Stanisławowi Wojczukowi – pracownikowi UG w Uchaniach . Powyższe zdjęcia zostały wykorzystane do monografii Uchań i okolic.

11.Przez większość roku 2006 Zarząd TPUiO zbierał materiały potrzebne do wydruku monografii Uchań i okolic.

12. W miesiącu wrześniu 2006r. zlecono druk monografii drukarni „Polichynia” w Lublinie, która zlecenie wykonała w całości. Wydrukowano 300 egzemplarzy książki w oprawie twardej oraz 700 egzemplarzy w oprawie miękkiej.
Koszt druku i korekty wyniósł 8.000,00 zł.

13. W dniu 25 stycznia 2007 r. zorganizowana została uroczysta promocja książki „Dzieje Uchań 1484 – 2006″. Prezentacji książki dokonał Pan mgr Kazimierz Spaleniec – v-ce prezes TPUiO.
W tym samym dniu odbył się wykład O.Prof.dr.hab. Leona Dyczewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt „Potrzeba tradycji dzisiaj”. Wykonanie wyżej wymienionych przedsięwzięć nie byłoby możliwe gdyby nie wysiłek niektórych członków TPUiO. Na szczególne wyróżnienie w pracy na rzecz Towarzystwa zasłużyli: Pan Kazimierz Spaleniec, Panie: Zofia Klocek, Anna Król, Jolanta Kusik, Ewa Anyszkiewicz i Pan Stanisław Wojczuk, Roman Blicharz. Wszystkim wymienionym osobom serdecznie dziękujemy.

14. W 2008 r. TPUiO ogłosiło Konkurs Gminny pt „Wiedza o Gminie i regionie”, którego finał odbędzie się dnia 3 czerwca 20008r. Natomiast do końca kwietnia przeprowadzone będą eliminacje w szkołach na terenie gminy.

15. W roku bieżącym TPUiO zamierza podjąć odpowiednie kroki celem wznowienia monografii Uchań i uzupełnienia jej o nowe wątki zgłaszane przez czytelników . W tym celu wykorzystane zostaną środki finansowe uzyskane ze sprzedaży obecnej monografii. Ponieważ posiadane środki nie pokryją w całości podjętego zamierzenia trzeba pozyskać sponsorów.

16. Bardzo często podczas dyskusji mieszkańców gminy podnoszone są sprawy podjęcia odpowiednich kroków celem wydania albumu zdjęć, prezentujących Gminę Uchanie Wydanie takiego albumu byłoby piękną wizytówką Gminy Uchanie. Album wydany byłby w drugiej kolejności po uzupełnieniu monografii, na ten cel wykorzystano by środki finansowe uzyskane ze sprzedaży monografii.

17.  Zarząd Towarzystwa widzi potrzebę zwiększenia ilości członków, w związku z tym proponuje się aby każdy obecny członek Towarzystwa dołożył wszelkich starań w kierunku pozyskania nowych członków.9 maja 2010 roku w Jarosławcu odbyły się uroczystości upamiętniające założenie w 1816 roku przez ks. Stanisława Staszica Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Towarzystwo składało sie z 8 wsi i przyległej do nich części miasta Hrubieszowa, tj. dóbr, które uprzednio Staszic zakupił z 50-letnich swoich oszczędności. Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie było instytucją na swoje czasy wyjątkową. Wszyscy chłopi tychże wsi zostali nie tylko uwolnieni od pańszczyzny, ale także otrzymali na własność użytkową ziemię i zabudowania. Obok indywidualnej własności ludność Towarzystwa otrzymywała z dóbr folwarcznych obszary wspólnego użytkowania, jak stawy, lasy, propinacje, karczmy, młyny i część pól ornych. Powstały własne szkoły, szpital, bank pożyczkowy, instytucja renty dla starców i inwalidów, stała opieka nad sierotami, a także nigdzie ówcześnie nie spotykany fundusz stypendialny dla uczącej się młodzieży.
Od wielu już lat, każdego roku, w imieniny fundatora tego wspaniałego, dobroczynnego dzieła, które do dziś budzi podziw i uznanie – władze Gminy Uchanie, mieszkańcy wsi które wchodziły w skład Towarzystwa, delegacje ze szkół i organizacji pozarządowych z terenu gminy, składają kwiaty i wiązanki pod pomnikiem Stanisława Staszica w Jarosławcu, by w ten sposób uczcić pamięć swego dobroczyńcy.

Dane Towarzystwa Przyjaciół Uchań i Okolic oraz jego władze wybrane

w czasie Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2003 roku

NIP

919-17-42-101

REGON

951205384

Ilość członków

70

Nr rachunku bankowego

04 8202 1016 2002 1600 3394 0001

Rok zarejestrowania

2003

 

Skład Zarządu:

Prezes –

Tadeusz Zarek

V-ce Prezes –

Kazimierz Spaleniec

Sekretarz –

Anna Król

Skarbnik –

Piotr Zdrojko

Członek –

Bożena Żelazowska

Członek –

Henryk Pac

Członek –

Jan Dobrzanski

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Prezes –

Jolanta Zarek

Z-ca Prezesa –

Jan Krasuski

Członek –

Wiesław Wiech

Członek –

Stanisław Kuryjak

Członek –

Krystyna Król

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący –

Elżbieta Podgórska

Z-ca Przewodniczącego –

Jolanta Szczasiuk

Członek –

Jolanta Kusik

Czlonek –

Ryszard Kotowski

Członek –

Stefan Kuszny Przewodniczący Rady Gminy w Uchaniach Pan Stefan Kusz.