STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY UCHANIE

stowarzyszenie kobietStowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie powstało z inicjatywy członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Uchanie. W dniu 20 listopada 2009 roku na zebraniu zorganizowanym przez Teresę Łubiarz – Przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach, podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia. Powołany został Komitet Założycielski w skład którego weszli: Teresa Łubiarz, Lucyna Charczuk, Anna Król oraz uchwalony został Statut Stowarzyszenia. Komitet zobligowany został do podjęcia czynności związanych z rejestrację Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie zostało zarejestrowane w Sądzie rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 12 lutego 2010 r. pod nr KRS 0000348750. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie Kobiet, które pragną działać dla rozwoju Gminy Wiejskiej w Uchaniach.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach. Ilość członków Stowarzyszenia – 23 osoby.

Głównymi kierunkami pracy Stowarzyszenia są działania określone w Statucie Stowarzyszenia, a mianowicie:

Zrzeszenie kobiet, które pragną aktywnie działać dla rozwoju gminy wiejskiej Uchanie.
Zwiększenie aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym.
Reprezentowanie zbiorowych interesów kobiet i ich rodzin wobec organów państwowych, samorządowych oraz innych instytucji a także współpraca z tymi instytucjami.
Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki, obowiązujących przepisach potrzebnych kobietom i ich rodzinom.
Działanie na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi.
Pomoc w rązwiązywaniu problemów nurtujących społeczności kobiece w tym: przeciwdziałanie przemocy.
Szerzenie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Propagowanie zdrowego trybu życia w tym: dbałość o zdrowie.
Dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków nauki, rozwoju i wypoczynku.
Pielęgnowanie tradycji lokalnych i kultury regionalnej.
Dbałość o ochronę przyrody, krajobrazu i zabytków;
Dążenie do polepszania bytu kobiet wiejskich i ich rodzin.
Dążenie do wyrównania różnicy pomiędzy poziomem życia kobiet i ich rodzin na wsi z poziomem życia kobiet i ich rodzin mieszkających w miastach;
Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji kobiet i ich rodzin.
Rozwijanie doświadczeń z podmiotami realizującymi podobne cele w kraju i za granicą.
Działalność na rzecz turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Swoje zamierzenia Stowarzyszenie realizuje we współpracy z Urzędem Gminy Uchanie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uchaniach, Gminnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Gminną Radą Kobiet, Kołami Gospodyń Wiejskich /w szczególności z terenu Gminy Uchanie/, Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lublinie z/s w Końskowoli Oddział w Sitnie oraz innymi.

Do chwili obecnej Stowarzyszenie może pochwalić się zrealizowaniem następujących działań:

15 styczeń 2011 r. – złożony został projekt do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pt. „Kuchnia co wzrusza”.
25 marzec 2011 r. – odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2010 rok w trakcie którego został przedstawiony i zatwierdzony plan pracy na rok 2011. Uchwalona została również składka członkowska dla członkiń Stowarzyszenia w wysokości 20 zł rocznie, przy czym trzykrotne nie wpłacenie ustalonej składki skutkuje wypisaniem ze Stowarzyszenia.
10 kwiecień 2011 r. – Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w Powiatowych Targach Kulinarnych w Mirczu.
15 kwiecień 2011 r. Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Kulinarnych w Kielcach.
1 lipca 2011 r. – zorganizowany został wyjazd na III Forum Kobiet Aktywnych Województwa Lubelskiego które odbyło się w Lubyczy Królewskiej.
21 sierpień 2011 r. Członkinie Stowarzyszenia wzięły czynny udział w dożynkach parafialno – gminnych w miejscowości Teratyn poprzez organizację stołów dożynkowych na których eksponowano i degustowano potrawy regionalne. W trakcie dożynek kobiety prezentowały się w pokazie obrzędów dożynkowych.
W ramach opieki nad zabytkami kultury, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie wspólnie z Gminną Radą KGW Gminy Uchanie oraz Radą Sołecką wsi Staszic rozpoczęło działania celem odbudowy pomnika ks. Stanisława Staszica znajdującego się we wsi Staszic. Zamierzenie zostało zrealizowane wynikiem czego w dniu 25 września 2011 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika. Uroczystość została połączona z 100-ną rocznicą powstania wsi Staszic.

W minionym okresie liczba członkiń Stowarzyszenia wzrosła o 12 osób i obecnie wynosi 34 osoby. Wszystkie wydarzenia są udokumentowane zdjęciami i krótkimi zapisami w kronice Stowarzyszenia.

Rok bieżący Stowarzyszenie rozpoczęło złożeniem projektu do Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej „Razem możemy więcej” p.n. „Bieg po zdrowie z Nordic Walking”.

W dniu 10 luty 2012 r. – odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie na którym podsumowano rok 2011 oraz przedstawiony został plan działania na rok 2012 w którym zaplanowano m.in.:

Spotkanie ostatkowe członkiń KGW z terenu całej Gminy Uchanie wspólnie z Klubem Seniora.
Współpraca z GOK poprzez udział w różnych uroczystościach i imprezach m.in. Dzień Kobiet, Obchody Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Obchody Staszicowskie, Dożynki itp.
Pozyskiwanie środków finansowych na cele działania Stowarzyszenia.
Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej w Góry Świętokrzyskie.
Spotkanie integracyjne pt. „Popisy Kulinarne” celem wyłonienia produktu regionalnego.
Wycieczka do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oddz. w Sitnie – zwiedzanie Muzeum im. Wandy Popławskiej

Dane Stowarzyszenia:

NIP 919-180-57-87

REGON 060586246

Nr rachunku bankowego 16 8202 1016 2002 1600 7347 0001

st

Skład Zarządu:

Prezes – Lucyna Charczuk

V-ce Prezes – Edyta Smyk

Sekretarz – Anna Król

Skarbnik – Marianna Daszuk

Członek – Teresa Łubiarz

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca – Barbara Wrzyszcz

Sekretarz – Halina Ulida

Członek – Wioletta Mazurek