Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zakończenie prac remontowych

Gmina Uchanie zrealizowała zadanie pn.

Remont drogi gminnej nr 111000L od km 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jarosławiec

Zadanie dofinansowane zostało z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Wyremontowany został odcinek  drogi o długości 610 metrów, nr 111000L  łączący  się z drogą wojewódzką  nr 846 w miejscowości Jarosławiec.  Szerokość nawierzchni wynosi 5,5m Wykonane zostało wyrównanie istniejących ubytków w jezdni masą z betonu asfaltowego, następnie wykonano nową warstwę ścieralną AC 11 S- grubość 4 cm.

Pobocza gruntowe zostały  utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 na szerokości 0,75m.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 62 216,43 zł.

Całkowita wartość zadania: 185 923,42 zł.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                  05 wrz 2022

 

                                                                                              Autor:

Realizacja prac remontowych

Gmina Uchanie realizuje zadanie pn.

Remont drogi gminnej nr 111000L od km 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jarosławiec

Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Wyremontowany zostanie odcinek  drogi o długości 610 metrów, nr 111000L  łączący  się z drogą wojewódzką  nr 846 w miejscowości Jarosławiec.  Szerokość nawierzchni wynosi 5,5m Wykonane zostanie wyrównanie istniejących ubytków w jezdni masą z betonu asfaltowego, następnie wykonanie nowej warstwy ścieralnej AC 11 S- grubość 4 cm.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 62 216,43 zł.

Całkowita wartość zadania: 185 923,42 zł.

 

                                                                                                                                         12 sie 2022

                                                                                                                                         Autor:

 

 

Gmina Uchanie zawarła umowę na remont drogi

 

W dniu 27 lipca 2022 r. Wójt Gminy Uchanie – Leszek Czerwonka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Gozdek-Pitus podpisał umowę z  Panem Marcinem Basak – Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. w Zamościu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Remont drogi gminnej nr. 111000L od km 0+000 do 0+610 w miejscowości Jarosławiec”

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania to 27.08.2022r.

Umowa opiewa na łączną kwotę 185 456,02 zł brutto.

Zadania realizowane są w ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

27 lip 2022

                                                                                                                                         Autor:

Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania

Dnia 27.06.2022r. podpisaliśmy umowę w sprawie udzielenia w 2022r. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont drogi gminnej nr. 111000L od km 0+000 do 0+610 w miejscowości Jarosławiec”

Dofinansowanie : 62 216,42 zł

 

27 cze 2022

                                                                                                                                         Autor:

Informacja o przyznaniu dofinansowania

Gmina Uchanie, w odpowiedzi na złożony wniosek o przyznanie pomocy, otrzymała dofinansowanie „Remont drogi gminnej nr. 111000L od km 0+000 do 0+610 w miejscowości Jarosławiec”w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace zostały zaplanowane na 2022 rok.