X sesja Rady Gminy Uchanie

W dniu  17 grudnia 2015r. (czwartek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Uchanie odbyła się X sesja VII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacji radnych.
6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
7. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i      zbiorowe odprowadzanie ścieków: – dyskusja, – podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016:  – dyskusja, – podjęcie uchwały.
10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:  – dyskusja, – podjęcie uchwały.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad.