Dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy,że w dniu 17 grudnia 2015 r. rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PRZYPOMINAMY, ŻE:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców Gminy Uchanie realizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Uchaniach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uchaniach.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
– osoba samotnie gospodarująca – 951,00 zł
– osoba w rodzinie – 771,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie Gminy Uchanie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach. Żywność będzie wydawana na podstawie listy osób zakwalifikowanych przez OPS.

 Żywność wydawana będzie w dniach
od 17 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r.
w godzinach od 8:30 do 14:30

 UDZIAŁ W DZIAŁANIACH TOWARZYSZĄCYCH:

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, zajęcia z autoprezentacji dotyczące zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia, higieny osobistej tradycyjnego modelu polskiej rodziny oraz integracji pokoleniowej.

Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez pracowników socjalnych GOPS w Uchaniach o terminach organizowanych spotkań.