Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY UCHANIE W 2020r. (*pdf)

Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków przed posesję do godziny 7.00

Nie wjeżdżamy na posesje!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie – z dołu w terminie do 15-go ostatniego dnia kwartału kalendarzowego obejmującego miesiące ,których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty tj

Za okres I kwartału do 15 marca danego roku

Za okres II kwartału do 15 czerwca danego roku

Za okres III kwartału do 15 września danego roku

Za okres IV kwartału do 15 grudnia danego roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Uchanie albo u inkasenta, albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Uchanie w Banku Spółdzielczym Białopole o.Uchanie

Nr 71 8202 0006 1600 0374 2000 0240