Informacje o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym pod adresem ul. Przemysłowa 2, 22-510 Uchanie w zamian za uiszczoną przez właścicieli  opłatę można dostarczyć:

a)    odpady komunalne ulęgające biodegradacji
b)    odpady zielone
c)    przeterminowane leki
d)    chemikalia
e)    zużyte baterie i akumulatory
f)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
g)    meble i inne odpady wielkogabarytowe
h)    odpady budowlane i rozbiórkowe
i)    zużyte opony.

Transport odpadów do PSZOK – u  zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.
Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 15.00.