Uchwała Nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Uchanie z dnia 21 marca 2014 roku

Uchwała Nr XXXI/198/2014

Rady Gminy Uchanie

z dnia 21 marca 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy  z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuję:

§1

W uchwale nr XX/113/2012 Rady Gminy Uchanie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w §1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.