Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXII/142/2013

Rady Gminy Uchanie

z dnia  25 marca 2013 roku

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
ze zm.) Rada Gminy Uchanie uchwala co następuje:

§ 1.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Uchanie zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał  w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, na rachunek bankowy Gminy Uchanie w Banku Spółdzielczym  Białopole o. Uchanie  Nr 59820210162002160003740001 lub w Kasie Urzędu Gminy w Uchaniach.

§ 2.

Opłaty uiszcza się w terminach:

1)      do dnia 15 kwietnia za pierwszy kwartał,

2)      do dnia 15 lipca za drugi kwartał,

3)      do dnia 15 październik za trzeci kwartał,

4)      do dnia 15 stycznia za czwarty kwartał.

§ 3.

Opłatę uiszcza się  począwszy od terminu ustalonego w §2 pkt.3.

§4.

Traci moc uchwała Nr XX/115/2012 Rady Gminy Uchanie z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013roku.