Uchwała Nr XXII/139/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXII/139/2013

Rady Gminy Uchanie

z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie, Rada Gminy Uchanie  uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała  Nr XX/112/2012  Rady Gminy Uchanie z dnia 28.12.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.