REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY UCHANIE

Załącznik do Uchwały

Nr XXII/139/2013

Rady Gminy Uchanie

z dnia 25 marca 2013 r.

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY UCHANIE

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ).

ROZDZIAŁ 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

Prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a)    papier i tektura,

b)    metale,

c)    tworzywa sztuczne,

d)    opakowania wielomateriałowe,

e)    szkło,

f)     odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g)    odpady zielone,

h)     przeterminowane leki,

i)       chemikalia,

j)      zużyte baterie i akumulatory,

k)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m)  odpady budowlane i rozbiórkowe,

n)     zużyte opony,

Zbieranie pozostałych odpadów jako zmieszane odpady komunalne tzw. frakcja mokra.
Oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a)    na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b)    na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi  dozwolone są tylko przy udziale lub za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 3.

Ustala się następujące zasady szczegółowe w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako tzw. frakcja sucha w skład której wchodzą: papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła.
W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej odpady kuchenne ulegające biodegradacji a także odpady zielone z ogrodów i parków mogą być poddane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w sposób selektywny i dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych i:

a)    oddawać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu),

b)    dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

c)    przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych i:

a)    dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

b)    przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Przeterminowane leki, chemikalia  (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Odpady wymienione w pkt. 6 mogą być również zagospodarowywane poprzez istniejące systemy, np. w oparciu o:

a)    sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

b)    placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory).

8. Popiół należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach  (workach) i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4.

Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej.

Liczba pojemników na odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.
Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. frakcja mokra) na terenie gminy Uchanie:

a)    kosze uliczne o pojemności od 35 do 70l,

b)    pojemniki na odpady o pojemności:

w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – 120l, 240l,
w zabudowie wielorodzinnej – 1100l, 7000l,
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy –  120l, 240l, 1100l, 7000l,

Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie gminy Uchanie:

a)    w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej worki o pojemności 120l,

b)    w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności od 800l do 7000l,

c)    na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – worki o pojemności 120l lub pojemniki o pojemności od 800l do 7000l,

d)    do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki z przeznaczeniem na papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, opakowania szklane zbierane łącznie jako tzw. „frakcja sucha”,

e)    odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie.

Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące parametry:

a)    w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej:

do 4 osób – pojemnik 120l,
od 5 do 8 osób – pojemnik 240l,
powyżej 8 osób – wielokrotność pojemnika 120l lub 240l,

b)    w zabudowie wielorodzinnej:

do 50 osób – pojemnik 1100l,
powyżej 50 osób – wielokrotność pojemnika 1100l,

c)    w szkołach wszelkiego typu  – pojemnik KP-7,

d)  w lokalach handlowych – pojemnik 120l na lokal,

e)  w punktach handlowych poza lokalem – pojemnik 120l na każdy punkt,

f) w lokalach gastronomicznych – pojemnik 120l,

g) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120l.

Selektywnie zebrane odpady komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące parametry:

a)    w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej minimum 1 worek na „frakcję suchą”

b)    w zabudowie wielorodzinnej:

do 50 osób – minimum jeden pojemnik 800l na frakcję suchą,
powyżej 50 osób – wielokrotność pojemnika 800 l na frakcję suchą,

c)    w szkołach wszelkiego typu  – pojemnik 240l z przeznaczeniem na frakcję

suchą,

d)    w lokalach handlowych – jeden worek 120l z przeznaczeniem na frakcję suchą na lokal,

e)    w punktach handlowych poza lokalem – jeden worek 120l z przeznaczeniem na frakcję suchą na każdy punkt,

f)     w lokalach gastronomicznych – jeden worek 120l,

g)    w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – jeden worek 120l z przeznaczeniem na frakcję suchą.

Punkty 1-6 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części niezamieszkałe.
Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej w parkach należy stosować kosze uliczne o pojemności od 35 do 75l. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu  prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych na równej powierzchni w miarę możliwości utwardzonej zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

ROZDZIAŁ 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

Odpady nieselekcjonowane odbierane są:

a)    w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – co najmniej  raz w miesiącu,

b)    w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu,

c)    na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – co najmniej raz w miesiącu.

Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są:

a)    w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu,

b)    w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej  raz w miesiącu,

c)    na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – co najmniej  raz w miesiącu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są co najmniej raz w miesiącu przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się z nich odpadów.
Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości  z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika zwłaszcza wynikający  z jego przepełnienia a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych nie rzadziej niż raz na rok.

6. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do jego  potrzeb a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

ROZDZIAŁ 5

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6.

Wprowadza się poniższe wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:

Należy objąć zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.
Należy objąć wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku.
Należy zapewnić przepływ strumieni odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do wskazanych instalacji regionalnych i zastępczych (do czasu wybudowania instalacji regionalnych) zgodnie z uchwalonym planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.
Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.
Należy wyznaczyć miejsce  gminnego punktu selektywnego gromadzenia odpadów.
Należy zorganizować w regionach gospodarowania odpadami nowe i rozwijać istniejące systemy zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych np. w oparciu o: sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory)  stacjonarne (w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w instalacjach zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów do których odpady będą kierowane.

ROZDZIAŁ 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7.

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy natomiast psy należące do rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
Zabrania  się wprowadzania zwierząt domowych do urzędów, podmiotów leczniczych, przedszkoli, szkół, placów gier i zabaw, piaskownic, obiektów sportowych oraz innych obiektów których zarządzający wprowadzili taki zakaz ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego a także na terenach użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.

ROZDZIAŁ 7

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 8.

Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

a)    istniejących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze. zm.),

b)    przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

a)    nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,

b)    zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,

c)     usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

ROZDZIAŁ 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 9.

Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

a)    w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

b)    w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.