Uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr  XXIII/149/2013

Rady Gminy Uchanie

z dnia  24 kwietnia 2013 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) Rada Gminy Uchanie uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem

do uchwały.
Deklaracje składa się w Urzędzie Gminy Uchanie przy ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie.
Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Uchanie w następujący sposób:

1)      osobiście,

2)      listem poleconym,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1)      akceptowalną formą złożenia deklaracji są załączniki stanowiące pliki

w formatach: DOC, RTF, ODT. XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

2)       składać za pośrednictwem platformy  ePUAP na stronie http://www.epuap.gov.pl

3)      składana deklaracja musi zostać opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem   elektronicznym lub profilem zaufanym.

§ 2.

Deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia  zmiany.

§ 3.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 31 maja 2013 roku.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXII/143/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia  ogłoszenia.