Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Gminy Uchanie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XX/113/2012

Rady Gminy Uchanie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Uchanie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Uchanie od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 1 w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 1 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4,50  zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.