Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015roku

Uchwała Nr IX/61/2015

Rady Gminy Uchanie

z dnia 26 listopada 2015roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3-3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) – Rada Gminy Uchanie po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Hrubieszowie, uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Uchanie i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę   za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

Ustala się, że w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Uchanie świadczyć będzie właścicielowi nieruchomości usługę polegającą na:

1) odbieraniu każdej ilości zebranych  odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości,

2) pokryciu kosztów wyposażenia nieruchomości w worki  do zbierania odpadów komunalnych.

§ 3

Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości wskazanych w deklaracjach:

1) zabudowa zagrodowa i jednorodzinna:

a) frakcja mokra (zmieszane  odpady komunalne )  – raz w miesiącu,

b) selektywnie zebrane odpady komunalne jako frakcja sucha ( tj. papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) – raz w miesiącu

2) zabudowa wielorodzinna:

a) frakcja mokra (zmieszane  odpady komunalne )  – raz na 2 tygodnie

b) selektywnie zebrane odpady komunalne jako frakcja sucha ( tj. papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) – raz w miesiącu

3) odpady wielkogabarytowe  w terminie określonym w harmonogramie przez przedsiębiorcę – dwa razy w roku

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  w terminie określonym w harmonogramie przez przedsiębiorcę – dwa razy w roku

§ 4

Wyznacza się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany pod adresem ul. Przemysłowa 2, 22-510 Uchanie.
W zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć:

a)    odpady komunalne ulęgające biodegradacji

b)    odpady zielone

c)    przeterminowane leki

d)    chemikalia

e)    zużyte baterie i akumulatory

f)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

g)    meble i inne odpady wielkogabarytowe

h)    odpady budowlane i rozbiórkowe

i)      zużyte opony

j)      popiół

3. Transport odpadów do PSZOK-u zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Punkt selektywnego zbierania  odpadów  będzie świadczył usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku od godz. 1000 do godz. 1500 .

§ 5

Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mogą zgłaszać uwagi telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy Uchanie, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Uchanie  Nr XX/116/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie .

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.