Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku

Uchwała Nr IX/59/2015

Rady Gminy Uchanie

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)  – Rada Gminy Uchanie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Uchanie przy ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

§ 2

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1)  dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r.   poz. 971),

2)  układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały,

3)  deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej,

4)  deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. z. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w     sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2383 z późn. zm).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

 

deklaracja.pdf