Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku

Uchwała Nr IX/58/2015

Rady Gminy Uchanie

z dnia  26 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt1  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) – Rada Gminy Uchanie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Uchanie, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 5,00 zł   miesięcznie od jednego mieszkańca.
Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i  odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,00  zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy Uchanie  Nr XX/113/2012 z dnia 28 grudnia  2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz.1018 z późn. zm. ).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia  2016 r.