Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku

Uchwała Nr IX/60/2015

Rady Gminy Uchanie

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) – Rada Gminy Uchanie uchwala, co następuje:

§ 1

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie – bez wezwania – z dołu, w terminie do dnia 15-go ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty tj.:

1)      za okres I kwartału do 15 marca danego roku,

2)      za okres II kwartału do 15 czerwca danego roku,

3)      za okres III kwartału do 15 września danego roku,

4)      za okres IV kwartału do 15 grudnia danego roku.

§ 2

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można także uiszczać miesięcznie – bez wezwania z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w którym  istnieje obowiązek ponoszenia opłaty.

§ 3

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Uchanie albo u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Uchanie w Banku Spółdzielczym Białopole o. Uchanie Nr 59820210162002160003740001.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Uchanie Nr XXII/142/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz.  2382).

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem1 stycznia 2016r.