Nowy System Odbioru Odpadów

Gmina przygotowuje się do śmieciowej rewolucji. Od lipca 2013 roku przejmie nadzór nad gospodarką odpadami, ustali opłatę za ich odbiór i gospodarowanie. To konsekwencje nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Ustawodawca na gminy nałożył obowiązek zorganizowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oznacza to, że nie będziemy już podpisywać umów z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.  To gmina zajmie się wyłonieniem firmy, która będzie odpowiedzialna za ich odbiór  i przekazanie ich do dalszego przetwarzania lub składowania. Nowy system gospodarki odpadami zakłada niższa stawkę dla osób segregujących odpady, stąd bardzo ważne jest abyśmy większą uwagę przywiązywali do ich  segregowania. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych pozwala zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na składowiska śmieci.  Proces ten umożliwia wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych. Przy pełnej świadomości mieszkańców osiągniemy odpowiednie, wymagane poziomy recyklingu. Segregowanie odpadów opłaca się z punktu widzenia ekologii i ekonomii.

Dlaczego warto segregować odpady?

Segregując odpady, żyjemy w czystym środowisku. I to nie jest jedynie sprawa zalegających ton odpadów dzikich wysypisk śmieci. Ich rosnące góry to przykry widok. Odczuć możemy natomiast, że dzięki segregacji czystsze jest powietrze. Dlaczego? Ponieważ wytwarzanie szkła ze stłuczki szklanej wymaga mniejszych nakładów energii. Piękniejsze są lasy, bo mniej drzew jest wycinanych, jeżeli część papieru wyprodukujemy z makulatury. Zdrowsza jest gleba, mniej odpadów  na wysypiskach, to mniej trujących związków w przyrodzie.

Każdy, kto segreguje odpady, przyczynia się do tego, że nasze surowce naturalne tak szybko się nie wyczerpią. Dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca pochodzącego z odpadów, zasoby pierwotne są mniej eksploatowane i tym samym starczą ludzkości na dłużej. Koszty produkcji rzeczy, które powstają z odpadów są niższe, bo pomniejszone o wysokie koszty wydobycia surowców naturalnych. Pewnie, że wszystkiego z odpadów nie da się wyprodukować, ale jednak wiele można. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Sama świadomość nie wystarczy, należy przejść do czynów.

Zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia Gmina Uchanie miała maksymalnie 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Nowy system zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych oraz przejęcia tej funkcji przez gminy, które na drodze przetargu będą wybierać firmę odbierającą odpady. W nowym systemie każdy obywatel, będzie płacił opłatę za odpady komunalne na rzecz gminy, która zadba o to, żeby zostały one odebrane i poddane odzyskowi bądź unieszkodliwianiu. Dzięki odprowadzaniu takiej opłaty za odpady, zniknie pokusa oszczędzania poprzez nielegalne wywożenie śmieci, np. do lasów.

Jak będzie funkcjonował system gminny?

Gmina ma za zadanie ustalić stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.

Stawka opłaty, jaką ustali gmina ma zależeć od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody.

Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.
Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców
Zadaniem gminy będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem tych odpadów.