XXXIII sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 1000  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2023r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

3) w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uchanie za 2022r:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Uchanie za 2022 rok:

b) podjęcie uchwały.

4)   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uchanie z wykonania budżetu za 2022 rok:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,

b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uchanie za 2022 rok,

c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

 

5)   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

6)   w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach za rok 2022 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023r.:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

7)   w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

8)   zmieniająca uchwałę Nr XIII/98/00 Rady Gminy Uchanie z dnia 08 września 2000r.

w sprawie uchwalenia statutu samorządu mieszkańców wsi:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

9)    w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Papieża

Jana Pawła II w Uchaniach:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

10)   w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teratynie:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

11)   w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2023 roku:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

12)   w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

13)   w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Uchanie:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

14)    zmieniająca uchwałę Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Uchanie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

15)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Robert Bodziacki

Sesję można oglądać online pod adresem:  https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl