XXIII sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 900  w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy z dnia 15 września 2021 r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Uchanie na rok 2022:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

5) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Uchanie na rok 2022:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

9) w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uchanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

10) w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

11) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

12) w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Uchanie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

13) w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Uchanie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 Robert Bodziacki

Sesję można oglądać online pod adresem:  https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl