XXI sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 900  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2021r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławcu na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej  Straży Pożarnej w Lublinie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

5) zmieniająca uchwałę Nr V/37/2019 Rady Gminy Uchanie z dnia 20 marca 2019r. w sprawie emisji obligacji Gminy Uchanie oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uchanie za 2020r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uchanie z wykonania budżetu za 2020 rok:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

8) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

9) w sprawie wyrażenia woli likwidacji Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

10) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

11) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

Sesję można oglądać online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Robert Bodziacki