Modernizacja hydroforni w Mojsławicach

Powiększ obraz

Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona modernizacja hydroforni w Mojsławicach. Wymienione zostaną urządzenia służące do zaopatrzenia w wodę.

Dzięki podpisanej w dniu 11 maja 2021 roku umowie pomiędzy Wójtem Gminy Uchanie a Marszałkiem Województwa Lubelskiego inwestycja będzie dofinansowana w 63,63% ze środków europejskich. Całkowita wartość inwestycji to 184 485,93 zł netto z czego 117 388,00 zł stanowi dofinansowanie.

Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” współfinansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.