XX sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. o godz. 1030  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020r.

5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

3)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

5)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Uchaniach:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

6)   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7)   w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały.

8)   w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Uchanie na 2021 rok:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

9)   w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

10)  w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Hrubieszów, a Gminą Uchanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Marysin położonej na terenie Gminy Uchanie:

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały.

11)  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2021 roku:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

12)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach za rok 2020 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

13)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Sesję można oglądać online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Robert Bodziacki