XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy z dnia30 kwietnia 2020r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

2)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego na realizację zadań związanych z remontem dróg:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uchaniach na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Uchanie położonej w Białowodach:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

8) w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

9) w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

10) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

11) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

  1.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  2.      Zamknięcie obrad.

  UWAGA!

Z uwagi na stan epidemii, proszę aby osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji ograniczyły się jedynie do oglądania online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy Uchanie
Robert Bodziacki