Zaproszenie na 2 sesję VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obrazsesja

W dniu 06 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2018,
  b) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  c) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
  d) w sprawie powołania Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa,
  e)  w sprawie powołania  Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Przestrzegania Prawa,
  f) w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Wójta Gminy,
  g)  w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Uchanie,
  h) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Uchanie,
  i)  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Uchanie,
  j)   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r.,
  k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Uchanie na rok 2019,
  l) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Uchanie na rok 2019,
  ł) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Uchanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.,
  m) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
  n) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2019r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Bodziacki