Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 20 marca 2019 r. (środa) o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  z poprzednich sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  1) w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,
  2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Uchaniach,
  4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
  5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach,
  6) w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego na realizację zadań związanych z modernizacją dróg,
  7) w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Uchanie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy,
  9) w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej,
  10) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2019 roku,
  11) w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminnego Zakładu Komunalnego w Uchaniach,
  12) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach za rok 2018 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019r.,
  13) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Bodziacki