X sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1000 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2019r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020r.,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Uchanie na rok 2020.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

5) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Uchanie na rok 2020.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Uchanie.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

8) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uchanie na lata 2019-2024.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

  1.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  2.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Uchanie
Robert Bodziacki