XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego na realizację zadań związanych z modernizacją dróg:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Uchaniach:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

8) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/129/09 Rady Gminy Uchanie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

9) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze , a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

10) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Uchanie na 2020 rok:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

11) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

12) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

13) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2020 roku:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

14) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

15) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

16) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2020r.:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

17) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

18) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

  1.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  2.      Zamknięcie obrad.

  UWAGA!

Z uwagi na stan epidemii, proszę aby osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji ograniczyły się jedynie do oglądania online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy Uchanie
Robert Bodziacki