Zaproszenie na IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obrazsesja

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 7. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  1) w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,
  2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Uchanie do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazani osoby reprezentującej Gminę Uchanie w Stowarzyszeniu,
  4) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  5) w sprawie wystąpienia Gminy Uchanie ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej,
  6) w  sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Uchanie na 2019 rok,
  7) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
  8) w sprawie wysokości stawek za zajecie 1m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Uchanie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Bodziacki