Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  z V sesji Rady Gminy z dnia 20 marca 2019r.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Informacja o o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 7. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uchanie za 2018r.:
  – debata nad raportem o stanie Gminy Uchanie za 2018 rok,
  – podjęcie uchwały.
  2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uchanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
  – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,
  – przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uchanie za 2018 rok,
  – przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  3) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  5) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  6) w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Uchanie położonej w Staszic Kolonia:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  7) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uchanie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  8) w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  9) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  10) w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  11) w sprawie uchylenia uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Uchanie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
  12) w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie wniosku Burmistrza Miasta Hrubieszowa
  w sprawie dofinansowania budowy krytej pływalni w Hrubieszowie.
 9. Zamknięcie obrad.
Informacja dodatkowa dla mieszkańców Gminy Uchanie:

Do dnia 31 maja 2019 roku radni Rady Gminy Uchanie otrzymali Raport o stanie Gminy Uchanie, który podlega rozpatrzeniu podczas sesji w czasie kiedy będzie podejmowana uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni ale również mogą zabrać głos mieszkańcy gminy.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego Rady Gminy Uchanie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Bodziacki