II sesja IX kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

II sesja IX kadencji Rady Gminy Uchanie  odbędzie się w dniu 17 maja 2024r. (piątek) o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2024r.

5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie powołania Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Przestrzegania Prawa:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

8) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

9) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Uchanie :

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

8.  Sprawy bieżące i wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady, jeśli radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Sesję można oglądać online pod adresem:

 

W razie pytań można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 Sławomir Mikita