XVII sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy z dnia 08 września 2020r.

  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)zmieniająca uchwałę Nr II/9/2018 Rady Gminy Uchanie z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Uchanie.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

5) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uchanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2021r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

8) w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Przestrzegania Prawa:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

9) w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Sesję można oglądać online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Robert Bodziacki