XV sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się 10 sierpnia 2020 r. o godz. 900  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2020 r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uchanie za 2019 r:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Uchanie za 2019 rok

b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uchanie z wykonania budżetu za 2019 rok:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,

b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uchanie za 2019 rok,

c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego.

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

3) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4)   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

5)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

W związku z planowaną debatą nad Raportem o stanie gminy informuję, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w dyskusji składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

Sesję można oglądać online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Robert Bodziacki