Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

Powiększ obrazpaliwo-rolnicze

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT.

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

 • kwotę stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku;
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
  w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 złotych na 1 litr oleju. Jest to taka sama stawka jak w 2019 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji  nastąpi w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.
 2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach.
 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO
 5. Oświadczenie dot. formy prawnej rolnika, jego kategorii ora klasy PKD- dotyczy pomocy publicznej w rolnictwie

Przypominamy o wpisywaniu nr konta bankowego we wnioskach.

Załączniki: