Informacja dotycząca wyboru ławników

Powiększ obraz

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa ( z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim Radom Gmin.

Tryb wyboru ławników, kryteria, prawa i obowiązki ławników uregulowane są w Rozdziale 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121 poz.693).

Dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy w Uchaniach pod nr  telefonu  84 6577266 w. 34 lub osobiście pokój nr 17.