Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego

Powiększ obrazogloszenia

Starosta Hrubieszowski informuje, że w terminie od dnia 5 marca 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r., w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Dobrzańskiego 1, w pokoju nr 13 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych 0035 Aurelin, 0036 Putnowice Górne, 0037 Wysokie, 0039 Lemieszów, 0040 Uchanie Kolonia, 0041 Bokinia, 0042 Feliksów Kolonia, 0043 Wola Uchańska, 0044 Uchanie, 0144 Majątek Uchanie, 0045 Rozkoszówka, 0046 Pielaki, 0047 Bialowody, 0471 Białowody Kolonia 1, 0472 Bialowody Kolonia 2, 0048 Dębina Kolonia, 0049 Drohiczany, 0050 Staszic Kolonia, 0051 Gliniska, 0054 Miedniki, 0055 Łuszczów, 0056 Łuszczów Kolonia, 0061 Odletajka Kolonia, 0062 Marysin Kolonia, jednostki ewidencyjnej Uchanie.


Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 w/w ustawy, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Hrubieszowski będzie rozstrzygał w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków , będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Ogłoszenie