Przedszkole i stołówka w Jarosławcu – inwestycje samorządowe w Gminie Uchanie

Powiększ obraz

W 2019 roku w Jarosławcu rozpoczną się prace związane z utworzeniem przedszkola samorządowego w budynku po obecnym gimnazjum.

Władze Gminy Uchanie mają pomysł na zagospodarowanie budynku po Gimnazjum im Ks. Stanisława Staszica w Jarosławcu – ma tam powstać przedszkole gminne wraz ze stołówką zaopatrującą w posiłki gminne szkoły podstawowe. Z momentem ostatecznego wygaszenia gimnazjum tj. 31 sierpnia 2019 roku, władze gminy Uchanie planują przystąpienie do prac mających na celu utworzenie w Jarosławcu przedszkola samorządowego dla dzieci z terenu Gminy Uchanie.

Jak podkreśla wójt gminy Maria Gumieniak taka inwestycja musi być dobrze przemyślana i odpowiednio zaplanowana, dlatego oprócz konsultacji z Kuratorium Oświaty bardzo ważny będzie udział mieszkańców w konsultacjach na temat utworzenia placówki przedszkolnej. – Chcemy mieć jak najszerszą wiedzę na temat akceptacji naszych planów dotyczących utworzenia przedszkola . Aby dobrze zaplanować tą inwestycję, trzeba ją omówić wspólnie z mieszkańcami. Dlatego niebawem – jeszcze w okresie zimowym –  rozpoczniemy proces konsultacji społecznych. Myślę, że to jedyna słuszna droga do sprecyzowania i zdefiniowania takiej inwestycji, tak w jak najpełniejszy sposób zaspokajała potrzeby mieszkańców naszej gminy, a być może w trakcie konsultacji pojawią się tez inne pomysły czy propozycje – tłumaczy wójt Maria Gumieniak. Prowadzone są już konsultacje z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Według wstępnych planów w miejscowości Jarosławiec oprócz przedszkola, na bazie istniejącego obiektu – obecnie budynku Gimnazjum powstanie również stołówka. Stołówka będzie przygotowywać i dostarczać posiłki do szkół podstawowych w Teratynie i Uchaniach. W chwili obecnej obiady dla dzieci kupowane i dowożone są z Hrubieszowa. Inną korzyścią z utworzenia stołówki będzie fakt, ze powstaną na terenie gminy nowe miejsca pracy.Gmina rozpoczęła już poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania dla planowanej inwestycji. Prowadzone są m.in. rozmowy z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty na temat warunków i sposobów realizacji i finansowania takiego przedsięwzięcia.

Optymizmem napawa fakt, ze sytuacja finansowa Gminy Uchanie poprawia się z roku na rok co pozwoli bez większych problemów zrealizować tego typu inwestycję, nawet bez znaczącego dofinansowania z zewnątrz. Gmina ma niski poziom zadłużenia, który mimo realizowanych inwestycji z roku na rok ulega obniżeniu. Sytuacje finansową gminy Uchanie najlepiej zobrazują liczby. Dla porównania poziom zadłużenia gminy w ostatnich latach kształtował się następująco: 2015 – 3.621.000,00, 2016 – 3.021.000 zaś  w roku bieżącym już tylko  – 2.384.000,00 zł. Mimo realizowanych na dużą skalę inwestycji poziom zadłużenia – i tak niewielki – sukcesywnie maleje co daje realne szanse na realizację kolejnych inwestycji w tym wspomniane wyżej gminne przedszkole i stołówkę w Jarosławcu. Wpływy do budżetu w roku bieżącym to ponad 16 mln zł.

Pozostałe inwestycje. Do końca bieżącego roku powstanie 9630 m nowej sieci wodociągowej. Gmina realizuje w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułakowice II” za kwotę 1.292.063,46 zł.

Wójt Gminy Maria Gumieniak oczekuje również na podpisanie w tym roku z Ministerstwem Sportu umowy na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Teratynie. Wniosek złożony w marcu bieżącego roku znajduje się aktualnie w trakcie oceny merytorycznej. Kosztorysowa wartość budowy sali wynosi 1 578 443,98 zaś gmina ubiega się o dofinansowanie w wysokości 1 104 210,77 zł co stanowi 70% kosztów całej inwestycji.

Również  w roku bieżącym zakupiliśmy za 340.000,00 zł fabrycznie nową koparko – ładowarkę z zestawem pługów śnieżnych dzięki czemu utrzymanie przejezdności dróg gminnych zimą nie powinno już stanowić problemów.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości. Ponadto gmina planuje na rok 2019 realizację kolejnych projektów polegających na zagospodarowaniu i poprawie atrakcyjności przestrzeni publicznej poszczególnych miejscowości. W roku bieżącym zrealizowano dofinansowany z Funduszy Unijnych projekt rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Teratyn poprzez budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Teratynie. Projekt kosztował 82.092,99 zł, przy dofinansowaniu z UE w wysokości 63,63% wartości inwestycji.

Gmina Uchanie pozyskała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu infrastruktury społecznej. Maria Gumieniak – Wójt Gminy, w dniu 19 października 2018 roku w Lublinie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) projektu p.n. „Nowe miejsca spotkań i rekreacji w przestrzeni publicznej gminy – budowa siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie stawu w Uchaniach”. Projekt zakłada dofinansowanie zagospodarowania na cele rekreacyjne istniejącego zbiornika wodnego w  Uchaniach oraz budowę siłowni zewnętrznej w tej miejscowości. Efektem przedsięwzięć będzie powstanie nowych, funkcjonalnych miejsc rekreacji w przestrzeni publicznej i poprawa estetyki otoczenia. Koszt projektu to 100.834,00 zł.

W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców – przebudowa i przystosowanie na cele kulturalne pomieszczenia przy GOK w Uchaniach wraz z remontem dwóch sanitariatów”.W ramach projektu powstanie nowoczesna sala konferencyjna, miejsce spotkań dla mieszkańców. Koszt projektu 111.993,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 71.261,00 zł.

W związku z dobra sytuacją finansową Gminy Uchanie na kolejne lata przygotowywane są projekty remontu dróg gminnych oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej kolejnych miejscowości, tworzenia w nich miejsc rekreacji i wypoczynku czy tez remonty świetlic wiejskich. Planowane jest też prowadzenie prac związanych ze zwodociągowaniem miejscowości, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze wyposażone w siec wodociągową.