Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa siłowni zewnętrznej w Teratynie.

Powiększ obraz

Gmina Uchanie pozyskała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu infrastruktury społecznej.
Maria Gumieniak – Wójt Gminy, w dniu 26 czerwca 2018 roku w Lublinie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) projektu p.n. „Modernizacja przestrzeni publicznej miejscowości – budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Teratynie, gm. Uchanie”.

W skład projektu wchodzą dwa zadania: zagospodarowanie na cele rekreacyjne istniejącego zbiornika wodnego w Teratynie (uformowanie i regulacja brzegu, utwardzenie terenu, wykonanie alejki spacerowej, oświetlenie terenu lampami solarnymi, ustawienie ławek, koszy na śmieci itp.) oraz budowa siłowni zewnętrznej na działce przed świetlicą wiejską w miejscowości Teratyn. Koszt inwestycji oszacowano na 82 092,99 zł. Dofinansowanie  w kwocie 52 235,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  (PROW) 2014 – 2020.

Jest to pierwszy z trzech tego typu projektów planowanych na ten rok. Na rok 2018 zaplanowane są bowiem inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości istniejącej na terenie gminy infrastruktury. Złożone zostały jeszcze dwa wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020. Są to następujące projekty: „Nowe miejsca spotkań i rekreacji w przestrzeni publicznej gminy – budowa siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie stawu w Uchaniach” oraz „Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców – przebudowa i przystosowanie na cele kulturalne pomieszczenia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach wraz z remontem sanitariatów”.

Wnioski te znajdują się obecnie na etapie weryfikacji prowadzonej przez Lubelski Urząd Marszałkowski. W przypadku pozytywnej weryfikacji, projekty powinny zostać  zrealizowane do końca bieżącego roku.

Również do końca tego roku ma powstać w gminie Uchanie prawie 10 km nowej sieci wodociągowej. W trakcie realizacji jest inwestycja p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Łuszczów- Kolonia, Teratyn, Teratyn- Kolonia, Odletajka, Kułakowice II”. Planowany termin zakończenia robót i przekazania do użytkowania to grudzień 2018 r.