Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ASF

Powiększ obraz

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego.


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8b, 8c, 8g i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), w związku z § 18 ust. 2 – 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzika w powiecie chełmskim w okolicach miejscowości Wygnańce, gmina Leśniowice, poza obszarami wymienionymi w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str.63, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarem ochronnym”, „obszarem objętym ograniczeniami”i „obszarem zagrożenia”, dla którego to przypadku obszar skażony chorobą przekracza granicejednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący w powiecie chełmskim część
gminy Białopole, część gminy Wojsławice i gminę Leśniowice oraz – w powiecie hrubieszowskim –
część gminy Uchanie, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
1) od wschodu: granicę obszaru stanowi droga 844 od granicy gmin Żmudź i Białopole w powiecie
chełmskim w kierunku południowym do przecięcia z drogą 846 w gminie Uchanie, powiat
hrubieszowski;
2) od południa: granicę obszaru stanowi droga 846 w kierunku zachodnim przez gminę Uchanie
w powiecie hrubieszowskim i gminę Wojsławice w powiecie chełmskim, do granicy powiatów
chełmskiego i krasnostawskiego;
3) od zachodu: granicę obszaru stanowi granica powiatów chełmskiego i krasnostawskiego
w kierunku północnym do granicy gminy Leśniowice z gminą wiejską Chełm w powiecie
chełmskim;
4) od północy: granicę obszaru stanowi północna granica gminy Leśniowice w kierunku wschodnim,
następnie wschodnia granica gminy Leśniowice w kierunku południowym i ponownie w kierunku
wschodnim do granicy gmin Wojsławice – Żmudź, następnie granica tych gmin w kierunku
wschodnim do granicy gmin Żmudź – Białopole, następnie granica gmin Żmudź – Białopole
w kierunku północnym i wschodnim do przecięcia z drogą 844.

§ 2.
Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1. przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4. uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza
Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
5. wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego
poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do
badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
6. prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
7. dokarmiania dzików.

§ 3.
Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane
świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z tego
gospodarstwa, a także przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane
świnie, i wyjściami z tych budynków oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym
skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
2. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym
przemieszczeniu:
a) świń i dzików,
b) tusz świń i dzików,
c) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików,
d) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
3. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców
i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
4. prowadzenie poszukiwania padłych dzików przez pracowników Służb Leśnych;
5. niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami
do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego na
obszarze, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób
zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików
z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa
afrykańskiego pomoru świń;
6. wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października
2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L
300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez
myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po
wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki te,
bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie
z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii
2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
7. zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku
badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii
1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.

§ 4.
Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, właściwy Powiatowy Lekarz Weterynarii
przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia
afrykańskiego pomoru świń:
a) świń chorych lub padłych;
b) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek – w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru
świń;
c) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.

§ 5.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie
i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Hrubieszowie, Wójtom Gmin: Białopole, Leśniowice
i Wojsławice w powiecie chełmskim, Wójtowi Gminy Uchanie w powiecie hrubieszowskim,
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chełm, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce, zarządcom
i dzierżawcom obwodów łowieckich na obszarze skażonym.

§ 6.
Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego
przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Białopole, Leśniowice,
Wojsławice i Uchanie oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze skażonym.

§ 7.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

Rozporządzenie