Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt

Powiększ obraz

Wójt Gminy Uchanie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2018 roku zgodnie z art. 11a ust. 7, pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875).

Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Uchaniach na załączonym formularzu konsultacji, w terminie do dnia 21 lutego 2018 roku. Treść programu.

 

 

Projekt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Uchanie w 2018 r.

§1

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest w Gminie Uchanie najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

§2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 • Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu,
  Braterstwa Broni 161, 22 – 400 Zamość.
 • Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Uchanie w 2018 r.

§3

 

Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Uchanie.

§4

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§5

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Uchanie realizują:

 • Schronisko – poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska przez uprawnione podmioty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy lub na zlecenie Wójta
 • Wójt Gminy – poprzez pokrywanie kosztów umieszczenia bezdomnych psów w Schronisku, wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich oraz przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy.

§6

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz sterylizację realizują:

 • Wójt Gminy poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
 • Lekarz weterynarii działający na terenie Gminy Uchanie na podstawie umowy,
 • Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§7

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Uchanie realizuje:

 • Pan Piotr Łachno Kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu na zlecenie i koszt Gminy.

§8

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizują:

 • Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. Koszty zabiegów pokrywa Gmina.
 • Lekarz Weterynarii działający na ternie gminy Uchanie na podstawie umowy.
 • Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§9

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

 • Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
 • Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Uchanie oraz na tablicy ogłoszeń.

§10

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

 • Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.
 • Wójt Gminy Uchanie – ewentualne działania w tym zakresie są uzgadniane i zlecane lekarzowi weterynarii działającemu na terenie Gminy Uchanie na podstawie umowy.

§11

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2018 r. wskazuje się gospodarstwo przy   ul. Kościuszki 1, 22-510 Uchanie.

§12

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

 • Lekarz weterynarii Pan Janusz Adamus działający na terenie Gminy Uchanie na podstawie umowy,
 • Wójt Gminy oraz Posterunek Policji w Trzeszczanach poprzez przyjmowanie zgłoszeń
  o wystąpieniu zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i podejmowanie ewentualnych działań
  w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii lub lekarzem weterynarii działającym
  na terenie Gminy Uchanie.

§13

Wójt Gminy Uchanie w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§14

Na realizację zadań wynikających z Programu w 2018 r. zabezpieczono w budżecie Gminy Uchanie kwotę 30 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe będą wydatkowane na:
1)   zakup karmy – 1 800,00 zł,
2)   usługi (odławianie bezdomnych psów, przyjęcie do schroniska, kastracja, sterylizacja) –              27 000,00zł,
3)  dotacja na schronisko – 1200,00 zł.

§15

Dane teleadresowe podmiotów biorących udział w realizacji Programu:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  ul. Ceglana 60/1, 22-500 Hrubieszów
  tel. 846962838
 • Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu
  ul. Braterstwa Broni 161, 22 – 400 Zamość
  tel. 84 6411286
 •  Pan Piotr ŁachnoKierownik schroniska dla bezdomnych psów w Zamościu
  ul. Braterstwa Broni 161, 22 – 400 Zamość
  tel. 601 800 961
 • Pan Janusz Adamus lekarz weterynarii
  ul. Dwernickiego 59A, 22-500 Hrubieszów
  tel. 846962070
 • Posterunek Policji Trzeszczany Pierwsze
  tel. 84 696 62 76
 • Urząd Gminy Uchanie
  ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie
  tel. 84 6577266
 • Koło Łowieckie Nr 90 „Darz Bór”
  ul. Czechowska 4, 20-072 Lublin
 • Koło Łowieckie Nr 56 „Basior”
  Jarosławiec, 22-510 Uchanie
 • Koło Łowieckie Nr 121 „Świt” w Zamościu
  ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość
 • Wojskowe Koło Łowieckie Nr 110 „Orlik”
  ul. Dwernickiego 93/9, 22-500 Hrubieszów
 • Gospodarstwo wyznaczone przez Wójta Gminy Uchanie w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
  ul. Kościuszki 1,22-510 Uchanie
 • Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA
  ul. Kilińskiego 5, 22-400 Zamość
  tel. 601198030

Formularz do zgłaszania uwag