Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji

Powiększ obraz

ZP.271.2.2018        Uchanie, dnia 23 stycznia 2018 roku

GMINA UCHANIE, Ul. Partyzantów 1; 22-510 Uchanie
http://uguchanie.bip.lubelskie.pl.pl

 o g ł a s z a
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

Wójt Gminy Uchanie działając na podstawie uchwały Nr XXV/147/2017  z dnia z dnia 22 listopada 2017 roku Rady Gminy w Uchaniach z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. z późn. zmian.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Uchanie.

Specyfikacja, warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert, sprawozdania finansowe Gminy, oraz pozostałe informacje finansowe,  dostępne są do pobrania pod linkiem udostępnionym pracownikowi Banku po przesłaniu danych dotyczących adresu e-mail na adres:

t.ozog@uchanie.eurzad.eu

tomaszozog@op.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych

w „Specyfikacji warunków konkursu”.