O G Ł O S Z E N I E

Powiększ obrazogloszenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 506445-N-2018 z dnia 17.01.2017 r. „Zaprojektowanie i wykonanie robót  budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułakowice II”.

ZP.271.1.2018                                                Uchanie, dnia 17 stycznia 2018r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

GMINA UCHANIE

Ul. Partyzantów 1;

22-510 Uchanie

http://uguchanie.bip.lubelskie.pl.pl

 

 o g ł a s z a

 przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień na:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułakowice II”

 

Link do BIP: https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&p1=szczegoly&p2=55168