Zaproszenie na sesję Rady Gminy Uchanie

Powiększ obrazsesja

W dniu  21 marca 2018r. (środa) o godz. 900  w sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Uchaniach odbędzie się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 7. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 8. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie  na rok 2018 ,
  b) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  c) w sprawie emisji obligacji Gminy Uchanie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Uchaniach,
  e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
  f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice w związku  z udziałem Gminy Uchanie w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach,
  g) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2018 roku,
  h) w sprawie podziału Gminy Uchanie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  i) w sprawie podziału Gminy Uchanie na stałe obwody głosowania,
  j) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach za rok 2017,
  k) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne i punktualne przybycie. Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z  późn.zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od  obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady, jeśli radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Szczur