Zaproszenie na sesję Rady Gminy Uchanie

Powiększ obrazsesja

W dniu  22 czerwca 2018r. (środa) o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Uchaniach odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 7. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na interpelacje.
 9. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie  na rok 2018 ,
  b) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uchanie z wykonania budżetu za 2017 rok,
  d) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  e) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  f)  w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Uchanie,
  g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne,
  h)    w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminnego Zakładu Komunalnego w Uchaniach.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne i punktualne przybycie. Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z  późn.zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od  obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady, jeśli radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Szczur