Zaproszenie na sesję Rady Gminy Uchanie

Powiększ obrazsesja

W dniu  26 września 2018r. (środa) o godz. 1000  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbyła się XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 7. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 8. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie  na rok 2018 ,
  b) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  c) w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku,
  d) w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie,
  e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  f)  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Sprawy bieżące – podziękowanie radnym z okazji zakończenia VII kadencji Rady Gminy Uchanie.
 11. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne i punktualne przybycie. Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z  późn.zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od  obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady, jeśli radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Szczur