Twój biznes na Lubelszczyźnie

Powiększ obraz

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój biznes na Lubelszczyźnie”.
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 28.02.2019 r.
Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r. do 31.10.2017r.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:
– osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min. 3 osoby), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach rekrutacji do projektu dodatkowe punkty otrzymają osoby:

  • odchodzące z rolnictwa,
  • długotrwale bezrobotne,
  • o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,
  • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat , wypłacane miesięcznie – 1850,00 zł/ os.
  • dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy
  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Celem projektu jest stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez pracę na własny rachunek i tworzenie nowych 40 przedsiębiorstw.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
tel. (0 81) 747 94 08,
e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 853 239,51 zł.

„Twój biznes na Lubelszczyźnie”