Oferta edukacyjna 3-2 OSiW OHP w Zamościu na rok szkolny 2017/2018

Powiększ obraz

Przewodniczący Zespołu ds. rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu przekazuje informacje o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019.
Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją rynku pracy realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodego pokolenia oraz jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z powszechnego systemu edukacji.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy należy wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia.

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy jest ściśle związana z potrzebami i sytuacją młodzieży na rynku pracy. W kręgu zainteresowania OHP znajduje się przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk marginalnych z rodzin dysfunkcyjnych, niedostosowana społecznie wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Do grupy młodzieży w wieku 15 – 18 lat, która często ma problemy z ukończeniem szkoły w terminie przewidzianym przez powszechny system edukacji skierowana jest działalność OHP obejmująca kształcenie ogólne i zawodowe, wychowanie, socjalizację, profilaktykę, a także działania o charakterze kulturalno -oświatowym i sportowo – rekreacyjnym. Dla nich stworzone są warunki do uzupełnienia wykształcenia oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych przed wejściem w dorosłe życie.

Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do pracy:

Zawody: dekarz, fryzjer, kucharz, mechanik motocyklowy, ślusarz, murarz – tynkarz.

Gimnazjum klasa III

Zawody: ślusarz, murarz – tynkarz, dekarz, fryzjer, kucharz, mechanik motocyklowy.

Szkoła Branżowa I stopnia :

Zawody: ślusarz, murarz – tynkarz, dekarz, fryzjer, kucharz, mechanik motocyklowy, betoniarz-zbrojarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających.

Warunkiem podjęcia nauki w 3- 2 OSiW OHP jest ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat

Ośrodek dysponuje zapleczem w skład, którego wchodzą:

  • internat (pokoje trzyosobowe z łazienkami)
  • świetlica
  • stołówka i kuchnia
  • siłownia
  • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

Ponadto Ośrodek Szkolenia i Wychowania zapewnia całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Pobyt i nauka w ośrodku są bezpłatne. Ponadto młodzież zatrudniona na podstawie umowy o prace otrzymuje wynagrodzenie za wykonywana prace (4%, 5% i 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Ochotnicze Hufce Pracy
3-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86a
tel./fax 84 639 17 07  oraz  84 627 18 89