Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy

Powiększ obraz

Projekt „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020.

Grupę docelową projektu stanowi 136 osób, w tym 75 kobiet i 61 mężczyzn:

 • zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie woj. lubelskiego
 • w wieku 18-29 lat bez pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 • 26 osób bezrobotnych, w tym 14 osób (10%) długotrwale bezrobotnych (min. 12 miesięcy)
 • 110 biernych zawodowo (80%)
 • 41 osób z niepełnosprawnościami (30%)

Oferowane formy wsparcia w projekcie:

 • Szkolenia zawodowe:
  » Spawacz metodą MAG/MIG/TIG (jedna metoda do wyboru)
  » Opiekun osoby starszej
  » Przedstawiciel handlowy
  » Kucharz
 • Doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe

Uczestnicy w ramach projektu otrzymują:

 • stypendium szkoleniowe (kwota ustawowa)
 • refundację kosztów dojazdu
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem
 • stypendium stażowe (kwota minimalnego w wynagrodzenia za pracę w 2016 r.)

 

Okres realizacji projektu: 1.03.2017r.-28.02.2018 r

Dofinansowanie UE: 1 799 083,09 PLN

www.aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl

Projekt realizowany w partnerstwie przez: Centrum Edukacyjne Żelazna, Magdalena Karpik-Adamska oraz IT Config Sp. z o.o.