Zwrot podatku akcyzowego w 2017r.

Powiększ obraz

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
•    w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi przez pracownika urzędu gminy) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.,

•    w terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi przez pracownika urzędu gminy) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr  (w 2017 r. wynosi 1,00 zł/litr ) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta  rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2017 roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•    1 – 29 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
•    1 – 31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej