Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiększ obraz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zwraca sic z uprzejmą prośba o podanie do publicznej wiadomości informacji o sankcjach za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091).

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt2) lit. b ww. rozporządzenia nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków  utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Zgodnie z art. 85aa. ust. 1 pkt. 15) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1539 z późn. zm.) posiadacz zwierząt, który nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015r. wyniosło 3899, 78 zl.
Również takiej samej karze pieniężnej na podstawie art. 85aa. ust. 1 pkt. 9) ww. ustawy podlega posiadacz gospodarstwa, który nie podejmuje działań określonych § 1 ust. 1 pkt2) lit. a, c, e, g, h, j ww. rozporządzenia mających na celu zabezpieczenie gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego to jest:

  • odosobnienie drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych,
  • zabezpieczenie ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi,
  • zabezpieczenie paszy i wody do pojenia ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków inwentarskich, w których przebywają ptaki,
  • stosowanie odzieży ochronnej,
  • czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie