XII sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obrazsesja

W dniu  13 stycznia 2016r. (środa) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Uchanie odbędzie się XII sesja VII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacji radnych.
6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
7. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej 2016r.:
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego w Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Przestrzegania Prawa:
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego w Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Przestrzegania Prawa:
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie obrad.