Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Proponowany porządek sesji:

-Otwarcie i stwierdzenie quorum.
-Przedstawienie porządku obrad.
-Przyjęcie porządku obrad.
-Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
-Interpelacje radnych.
-Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
-Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
-Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok:
-Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
-Zapytania i wolne wnioski.
-Sprawy bieżące.
-Zamknięcie obrad.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący RG

Kazimierz Szczur